Energaqua a.s.
Vítejte na stránkách firmy ENERGOAQUA a. s., provoz telekomunikace.
Produkty
Energoaqua a.s.
ENERGOAQUA, a.s.
1. máje 823
Rožnov pod Radhoštěm
756 61

 
 

Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.

Platné od 1. 12. 2000

OBSAH

Definice pojmů
Úvodní ustanovení
Povinnosti poskytovatele
Povinnosti uživatele
Práva poskytovatele
Práva uživatele
Ceny a platební podmínky
Reklamace vůči vyúčtování a kvalitě poskytovaných telekomunikačních služeb
Postup vyřizování žádosti o poskytování telekomunikačních služeb zájemce
Postup vyřizování žádosti o užívání, změny nebo rušení telekomunikačních služeb uživatele
Specifikace telekomunikačních služeb a výkonů v objednávce
Časové termíny a pořadí vyřizování objednávek
Ukončení poskytování telekomunikačních služeb
Smluvní vztah
Závěrečná ustanovení
Specifikace datových rozhrani

 

Další dokumenty

Provozní podmínky telekomunikačních služeb


Definice pojmů

 
Koncové telekomunikační zařízení schválené telekomunikační zařízení připojované ke koncovému bodu sítě přímo nebo nepřímo.
Koncový bod technicky specifikované rozhraní mezi telekomunikační sítí a připojovaným zařízením, ve kterém je uživateli telekomunikační služby poskytován přístup k telekomunikačním službám poskytovaným prostřednictvím této sítě.
Ohlašovací list dokument sloužící k oznámení o připojení schváleného koncového telekomunikačního zařízení ke koncovému bodu telekomunikační sítě, dodávaný výrobcem nebo prodejcem tohoto zařízení.
Okruh spojení dvou koncových bodů soustavou zařízení využívajících elektromagnetických vln k přenosu signálu mezi těmito body v jednom, nebo obou směrech současně.
Oprávněná osoba osoba určená uživatelem či jeho statutárním orgánem pro jednání s poskytovatelem telekomunikačních služeb.
Poskytovatel právnická osoba poskytující telekomunikační služby na základě povolení vydaného povolujícím orgánem.
Povolující orgán orgán státní správy telekomunikací rozhodující o právech a povinnostech právnických nebo fyzických osob podle zákona o telekomunikacích.
Telekomunikační zařízení se rozumí technické zařízení, včetně vedení, pro vysílání, přenos, směrování, spojování a příjem informací prostřednictvím elektromagnetických vln
Telekomunikační sítí  se rozumí funkčně propojený soubor telekomunikačních zařízení k přepravě informací mezi koncovými body této sítě nebo soubor rádiových zařízení k přepravě informací nebo jejich vzájemná kombinace.
Telekomunikační služby služby, jejichž poskytování spočívá zcela nebo převážně v přepravě nebo směrování informací pomocí telekomunikačních zařízení.
Telekomunikační výkony jsou telekomunikační služby zřizování, změna, obnova, údržba a provoz telekomunikačních zařízení
Uživatel právnická nebo fyzická osoba, která má uzavřenou Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., a užívá tyto telekomunikační služby.
Zájemce právnická nebo fyzická osoba, která nemá uzavřenou Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., a má zájem hodlá tyto telekomunikační služby užívat.

Úvodní ustanovení

ENERGOAQUA, a.s., člen České asociace telekomunikací a Hospodářské komory ČR, (dále jen "poskytovatel"), poskytující telekomunikační služby podle zákona o telekomunikacích, vydává tyto Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb.

Telekomunikační služby se poskytují právnickým a fyzickým osobám na základě smluvního vztahu v rámci telekomunikační sítě poskytovatele v souladu s normami ISO 9002 a ISO 1401.

Povinnosti poskytovatele

Poskytovatel telekomunikačních služeb je povinen:

Dodržovat všechny platné právní a technické předpisy upravující poskytování telekomunikačních služeb.

Umožnit zájemci o poskytování telekomunikačních služeb za předpokladu souhlasu s podmínkami poskytování těchto a na základě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., užívání poskytovaných telekomunikačních služeb.

Poskytovat stejné nebo srovnatelné telekomunikační služby srovnatelným zájemcům za stejných podmínek s vyloučením jakékoliv neopodstatněné přednosti

Zřizovat, měnit a rušit telekomunikační služby písemně objednané uživatelem v cenách podle ceníku poskytovatele, v termínech stanovených Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.

Po provedení potřebných prací na telekomunikačních zařízeních nebo sítích uvést nemovitosti nebo pozemní komunikace do stavu původního, popřípadě náležitého.

Dodržovat kvalitu a včasnost poskytovaných telekomunikačních služeb.

Zajistit před třetí osobou ochranu uživatelských dat a informací, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním telekomunikačních služeb. Výjimku tvoří informace obecně známé a dostupné.

Využívat osobní data v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zabezpečit informovanost uživatelů o podmínkách a pravidlech poskytování telekomunikačních služeb.

Vystavit vyúčtování poskytnutých telekomunikačních služeb na základě prokazatelných údajů podle platného ceníku poskytovatele a cenových předpisů, nejpozději do 18 kalendářních dnů od konce měsíce ve kterém byly služby poskytnuty.

Umožnit uživatelům z telekomunikační sítě poskytovatele uskutečnění bezplatných tísňových volání a nahlašování poruch telekomunikačních zařízení nebo sítí.

Udržovat telekomunikační zařízení a sítě ve stavu a kvalitě způsobilé provozu.

V případě známosti informovat uživatele v dostatečném předstihu o plánovaném přerušení, omezení nebo změně poskytování telekomunikačních služeb.

Bezodkladně odstranit závady znemožňující užívání telekomunikačních služeb.

Přiměřeně snížit cenu za neposkytnutou telekomunikační službu podle provozních podmínek telekomunikační služby, a pokud to provozně technické podmínky dovolí, zajistit poskytnutí telekomunikační služby náhradním způsobem.

Uhradit oprávněné náklady spojené s odstraněním škod na telekomunikačních zařízeních uživatele, způsobených poskytovatelem.

Evidovat poruchy a reklamace prokazatelným způsobem.

Vést evidenci telekomunikačních zařízení a sítí nutnou pro vytýčení za účelem jejich ochrany před poškozením při stavebně-montážních pracích.

Informovat uživatele o změně zástupců oprávněných jednat jménem společnosti a o změnách v platnosti oprávnění, o omezení nebo změně právní subjektivity.

Povinnosti uživatele

Uživatel telekomunikačních služeb je povinen:

Dodržovat všechny platné právní a technické předpisy upravující užívání telekomunikačních služeb.

Hradit ceny za poskytnuté telekomunikační služby a výkony podle platného ceníku na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu vystaveného poskytovatelem v termínu splatnosti 17 kalendářních dnů od data jeho vystavení.

Uhradit oprávněné náklady spojené s odstraněním škod způsobených vlastní vinou na telekomunikačních zařízeních a sítích poskytovatele.

Neumožnit využívání poskytovaných telekomunikačních služeb třetí osobě s výjimkou tísňových volání, a mimo případy zvláště povolené a upravené poskytovatelem telekomunikačních služeb na smluvním základě.

Nepropojovat, nepronajímat a neumožňovat užívání pronajatého okruhu třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele.

Prokazatelným způsobem, formou Ohlašovacího listu, informovat poskytovatele o připojených koncových telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům telekomunikační sítě poskytovatele.

Připojovat jen zařízení schválená pro provoz v České republice, která mají všechna platná technická a bezpečnostní osvědčení, a udržovat je ve stavu způsobilém provozu.

Nezasahovat do zapojení, uspořádání nebo nastavení telekomunikačních sítí a zařízení bez písemného souhlasu a osobní přítomnosti odpovědného pracovníka poskytovatele.

Nevkládat a nešířit informace prostřednictvím telekomunikačních sítí a zařízení, jejichž obsah a šíření je v rozporu s právními předpisy platnými v České republice.

Nepostupovat přístupová hesla k poskytovaným službám třetím osobám.

Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele přístup k telekomunikačním zařízením a sítím za účelem jejich kontroly, výstavby, změny a rušení v rozsahu nezbytně nutném.

Bez zbytečného prodlení informovat poskytovatele o zhoršení kvality nebo přerušení poskytovaných služeb písemně na kontaktní adresu, nebo telefonicky na Ohlašovnu poruch poskytovatele - telefonní číslo 0651/60 1290.

Informovat poskytovatele o změně zástupců oprávněných jednat jménem společnosti a o změnách v platnosti oprávnění, o omezení nebo změně právní subjektivity.

Práva poskytovatele

Poskytovatel je oprávněn:

Omezit nebo zastavit poskytování telekomunikačních služeb v době mimořádných opatření, či jiného důležitého obecného zájmu upraveného zákonem1 a v případě závažného provozně-technického důvodu.

Zastavit poskytování telekomunikačních služeb v případě neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb po předchozím písemném informování o této skutečnosti a stanovení dostatečné lhůty k nápravě.

Zamezit šíření nebo odstranit informace, jejichž šíření je v rozporu s právními předpisy platnými v České republice.

Měnit Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb a Podmínky telekomunikačních služeb.

Měnit strukturu a výši cen za poskytované služby v souladu s obecně platnými předpisy.

Účtovat úrok z prodlení v úhradě plateb ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Poskytovatel není povinen hradit uživatelům náhradu za škody a případné ušlé zisky, které vznikly v důsledku omezení provozu, neposkytnutí, nebo vadného poskytnutí služby.

Práva uživatele

Uživatel má právo na:

Připojení vlastního koncového telekomunikačního zařízení splňujícího stanovené podmínky ke koncovému bodu telekomunikační sítě.

Připojování koncových telekomunikačních zařízení ke koncovému bodu telekomunikační sítě v případě, kdy je k tomu oprávněn podle platných předpisů.

Užívání telekomunikačních služeb sjednaných s poskytovatelem podle podmínek dané služby v celém rozsahu a odpovídající kvalitě.

Vrácení platby či její části za období, kdy telekomunikační služba nebyla poskytnuta vůbec nebo v menším rozsahu a kvalitě, podle podmínek dané služby formou dobropisu splatného do 17 kalendářních dnů od kladného vyřízení reklamace, za předpokladu, že již byla platba uhrazena.

Účtování smluvní pokuty poskytovateli za prodlení vystavení dobropisu plateb ve výši 0,05% z částky za každý den prodlení.

Reklamování kvality a rozsahu poskytnuté telekomunikační služby podle Všeobecných podmínek poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., a provozních podmínek dané služby.

Reklamace směřující proti vyúčtování cen a kvalitě podle Všeobecných podmínek poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.

Včasné písemné informování o změnách:

 • Všeobecných podmínek poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.,
 • Provozních podmínek telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.,
 • Ceníku energetických médií a služeb ENERGOAQUA, a.s.,
nejméně však 31 dnů před prvním dnem kalendářního měsíce nabytí jejich platnosti.

Určit statutárním orgánem kontaktní osobu pro jednání s poskytovatelem.

Ceny a platební podmínky

Ceny za služby a výkony poskytované uživateli se řídí platným Ceníkem energetických medií a služeb ENERGOAQUA, a.s.

Vyúčtování se provádí formou faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.2

Zúčtovací období je jeden kalendářní měsíc.

Vyúčtování se provádí zpětně k poslednímu kalendářnímu dni zúčtovacího období včetně.

Ceny za poskytované služby se účtují zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc, ve kterém byla služba poskytnuta, bez ohledu na jeho poměrnou část, nebo běží-li výpovědní lhůta.

Za uhrazení poplatků je považováno připsání částky na účet ENERGOAQUA, a.s.

Reklamace vůči vyúčtování a kvalitě poskytovaných telekomunikačních služeb

Reklamace směřující proti vyúčtování cen a kvalitě se uplatňuje písemnou formou ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování telekomunikačních služeb a výkonů.

Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit v plném rozsahu vyúčtování telekomunikačních služeb a výkonů ve lhůtě splatnosti faktury.

Pokud bude reklamace shledána oprávněnou, má uživatel právo na vrácení přeplatku. formou dobropisu se splatností do 17 kalendářních dnů od kladného vyřízení.

Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději však do 60 kalendářních dnů.

Právo na reklamaci zanikne, nebude-li uplatněno nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vyúčtování telekomunikačních služeb a výkonů.

Reklamace vůči kvalitě poskytovaných telekomunikačních služeb řeší Provozní podmínky poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., v rámci Zajišťování kvality, bezporuchového stavu a dohledu na telekomunikační služby.

V případě nesouhlasu s výsledkem reklamace může uživatel podat námitku u příslušného správního úřadu pro danou oblast.3

Postup vyřizování žádosti o poskytování telekomunikačních služeb zájemce

Zájemce o poskytovaní telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., požádá poskytovatele formou písemné objednávky o poskytnutí konkrétní telekomunikační služby nebo výkonu na kontaktní adresu:
ENERGOAQUA, a.s.
provoz telekomunikace
1. máje 823
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Objednávka zájemce o poskytnutí telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., obsahuje;

U právnické osoby a fyzické osoby pro podnikání:

 • Obchodní jméno společnosti.
 • Identifikační číslo.
 • Daňové identifikační číslo u plátce DPH.
 • Kontaktní adresu.
 • Telefonní a faxové číslo.
 • Místo a adresu, kde má být poskytována telekomunikační služba nebo výkon.
 • Specifikaci požadované telekomunikační služby nebo výkonu.
 • Souhlas vlastníka nebo správce nemovitosti s umístěním telekomunikačního zařízení, pokud na nemovitosti již není umístěno telekomunikační zařízení nebo síť poskytovatele.
 • Podpis oprávněné osoby - statutárního orgánu.
 • Přílohu ve formě kopie:

 • - Výpisu z Obchodního rejstříku České republiky nebo živnostenského listu.
  - Osvědčení o daňové registraci u plátce DPH.


U fyzické osoby:

 • Jméno a příjmení.
 • Rodné číslo.
 • Kontaktní adresu.
 • Telefonní číslo.
 • Místo a adresu, kde má být poskytována telekomunikační služba nebo výkon.
 • Specifikaci požadované telekomunikační služby nebo výkonu.
 • Souhlas vlastníka nebo správce nemovitosti s umístěním telekomunikačního zařízení, pokud na nemovitosti není již umístěno telekomunikační zařízení nebo síť poskytovatele.
 • Podpis.
Po obdržení objednávky obsahující všechny požadované náležitosti poskytovatel prokazatelně seznámí zájemce s podmínkami a vyzve ho k uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.

Po podpisu Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., oprávněnými osobami poskytovatel zřídí požadovanou službu a zahájí její poskytování v termínech stanovených Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.

Postup vyřizování žádosti o užívání, změny nebo rušení telekomunikačních služeb uživatele

Uživatel telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., požádá poskytovatele formou písemné objednávky o poskytnutí, změnu, zastavení či zrušení konkrétní telekomunikační služby nebo výkonu na kontaktní adresu:
ENERGOAQUA, a.s.
provoz telekomunikace
1. máje 823
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Objednávka uživatele telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., obsahuje;

U právnické osoby a fyzické osoby pro podnikání:

 • Obchodní jméno společnosti.
 • Identifikační číslo.
 • Daňové identifikační číslo u plátce DPH.
 • Kontaktní adresu.
 • Telefonní a faxové číslo.
 • Místo a adresu poskytnutí telekomunikační služby nebo výkonu.
 • Specifikaci požadované telekomunikační služby nebo výkonu.
 • Souhlas vlastníka nebo správce nemovitosti s umístěním telekomunikačního zařízení, pokud na nemovitosti již není umístěno telekomunikační zařízení nebo síť poskytovatele.
 • Podpis oprávněné osoby - statutárního orgánu.
U fyzické osoby:
 • Jméno a příjmení.
 • Rodné číslo.
 • Kontaktní adresu.
 • Telefonní číslo.
 • Místo a adresu poskytnutí telekomunikační služby nebo výkonu.
 • Specifikaci požadované telekomunikační služby nebo výkonu.
 • Souhlas vlastníka nebo správce nemovitosti s umístěním telekomunikačního zařízení, pokud na nemovitosti již není umístěno telekomunikační zařízení nebo síť poskytovatele.
 • Podpis.
Po obdržení objednávky obsahující všechny požadované náležitosti poskytovatel zřídí, změní, přeruší, zastaví či zruší požadovanou službu nebo výkon v termínech stanovených Všeobecnými podmínkami poskytování telekomunikačních služeb.

Specifikace telekomunikačních služeb a výkonů v objednávce

Specifikace telekomunikačních výkonů a služeb v objednávce nejsou obligatorně stanoveny. V případě nutnosti bude poskytovatel kontaktovat zájemce, popřípadě uživatele, a společně upřesní požadované výkony nebo služby.

Časové termíny a pořadí vyřizování objednávek:

Zřízení telefonní stanice od 2 do 5 pracovních dnů ode dne doručení objednávky dle Všeobecných podmínek telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., a do 1 pracovního dne od podpisu Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb u nových uživatelů v případě, kdy to provozně technické podmínky umožní.

Přeložení, přemístění, přepojení, přeměna a dočasné odpojení nebo zrušení telefonní stanice od 2 do 5 pracovních dnů ode dne doručení objednávky dle Všeobecných podmínek telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., v případě, kdy to provozně technické podmínky umožní.

Ostatní výkony telekomunikací do 10 pracovních dnů ode dne doručení objednávky dle Všeobecných podmínek telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., v případě, kdy to provozně technické podmínky umožní.

Doplňkové služby telefonní ústředny do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky dle Všeobecných podmínek telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., v případě, kdy to provozně technické podmínky umožní.

Služby zprostředkování přístupu ke službám sítě INTERNET do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky dle Všeobecných podmínek telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., v případě, kdy to provozně technické podmínky umožní.

Zřízení, přeložení nebo změna okruhu do 30 pracovních dnů od dne doručení objednávky dle Všeobecných podmínek telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., v případě, kdy to provozně technické podmínky umožní.

Ve výjimečném případě, kdy nelze časový termín dodržet z provozně technických důvodů, poskytovatel bez prodlení sdělí tuto skutečnost uživateli a společně dohodnou náhradní termín.

Objednávky se vyřizují podle časového pořadí ve kterém byly doručeny poskytovateli.

Objednávky zaslané poskytovateli telefaxem, elektronickou poštou, sdělené telefonicky nebo osobně mají pouze informativní charakter sloužící výhradně pro předběžné opatření poskytovatele. Samotná realizace požadovaných služeb a výkonů se provede po obdržení písemné objednávky s patřičnými náležitostmi.

Ukončení poskytování telekomunikačních služeb

Podmínky a lhůty ukončení poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., jsou stanoveny Smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o telekomunikacích a uzavírá se v českém jazyce.

Nedílné součásti smluvního vztahu jsou:

 • Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.
 • Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.
 • Provozní podmínky telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.
 • Ceník energetických médií a služeb ENERGOAQUA, a.s.

Závěrečná ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s.

Tyto Všeobecné podmínky poskytování telekomunikačních služeb ENERGOAQUA, a.s., nabývají platnosti dne 1.12.2000 a ruší veškeré předchozí podmínky poskytování telekomunikačních služeb.

Specifikace datových rozhrani

ADSL2/ADSL2+ rozhraní

 • Support G.992.3 and G. 992.5 ATM Transmission Convergence (ATM-TC) function
 • Support G.992.3 and G.992.5 Spectral Mask
 • Support EOC and Overhead Channel Access defined in ITU-T Rec. G.992.3 and ITU-T Rec. G.997.1
 • Support the latency path function specified in ITU-T Rec. G.992.3 and G.992.5
 • Support loop diagnostic function specified in ITU-T Rec. G.992.3 and G.992.5
 • Support the power management capability specified in ITU-T Rec. G.992.3 and G.992.5
 • Support the capability of the Seamless Rate Adaptation (SRA) on-line configuration specified in ITU-T Rec. G.992.3 and G.992.5

Sitové rozhraní

 • IEEE 802.3u 100BASE-TX
 • IEEE 802.3ab 1000BASE-T
 • IEEE 802.3z 1000BASE-LX/1000BASE-SX
 • SFP mini GBIC


Poznámky
1  Obchodní zákoník, § 352 odst. 2 a zákon č. 110 /1998 Sb. o bezpečnosti České republiky.
2  § 12 zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty.
3  Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Český telekomunikační úřad.

 

 
     
Energoaqua.cz Eanet Kontakt Zákaznická podpora Energaqua a.s.